Sodexo er omfattet av åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022.

Les mer om Åpenhetsloven >

I Sodexo arbeider vi kontinuerlig for etterlevelse av menneskerettigheter og for at alle ansatte, både hos oss og i vår leverandørkjede skal ha gode arbeidsvilkår. Vi navigerer etter våre etiske prinsipper og våre verdier: serviceinnstilling, lagånd og utvikling. Det er grunnleggende at Sodexo skal drive virksomhet på en etisk og ansvarsfull måte. Sodexo aksepterer ingen form for korrupsjon eller brudd på menneskerettigheter. Vi er et selskap som kunder, forbrukere, partnere og andre interessenter kan stole på. For å opprettholde tillit må alle våre medarbeidere og samarbeidspartnere respektere og etterleve våre etiske prinsipper; lojalitet, åpenhet, integritet og respekt for andre.

I Sodexo har vi en veletablert menneskerettighetspolitikk og etiske retningslinjer (Code of Conduct) som beskriver vårt arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Våre etiske retningslinjer forplikter både oss og våre leverandører til å overholde menneskerettighetene og en bærekraftig virksomhet. Våre etiske retningslinjer er en integrert del av alle våre avtaler.

I henhold til Åpenhetsloven arbeider vi kontinuerlig for å kartlegge og avdekke risiko for brudd på loven både internt og i leverandørkjeden, og sørge for implementering i alle selskapets forretningsområder og styringssystemer. Rapportering om våre aktiviteter blir en del av vår årlige bærekraftrapport. 

Sodexo har i forkant av ikrafttredelsen arbeidet med å implementere aktsomhetsvurderinger for å etterleve åpenhetslovens krav. Arbeidet med å inkludere sosial bærekraft i risikovurderinger av våre leverandører er godt i gang. I tiden som kommer vil vi gjennomføre revisjoner, stikkprøver og oppfølging med prioriterte leverandører for å sikre etterlevelse av kravene. Dette arbeidet er et kontinuerlig arbeid som for fremtiden settes i system via et årshjul.

Dersom du har ytterligere spørsmål rundt dette arbeidet, kan innkjøpsdirektør Randi Daltveit kontaktes på e-post.

Back to the list
Kontakt oss Åpne deling og andre handlinger