Våre grunnpilarer

Vårt selskap består av våre medarbeidere, kunder, gjester, brukere og eiere. For å leve opp til alles forventninger vet vi at det kreves kontinuerlig utvikling, vekst i selskapet og våre medarbeidere må føle at deres arbeid er meningsfullt. Derfor gjennomsyres vårt arbeid av vår misjon, våre verdier og etiske prinsipper.

Sodexo etiske prinsipper

Våre etiske retningslinjer består av en rekke prinsipper som skal være grunnleggende for vår atferd.

Lojalitet

Vi skal være lojale overfor kolleger, kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter av selskapet.

Respekt for mennesker

Vi skal respektere andres måte å være på og gjøre ting på, og behandle alle mennesker likt, uavhengig av rase, kjønn, opprinnelse, alder, religion, tro eller andre livsstilsvalg.

Åpenhet

Vi skal kommunisere på en åpen og ærlig måte internt og eksternt.

Integritet

Vi skal med tydelighet ta avstand fra praksis som bryter med ærlighet, integritet og rettferdighet. Vi skal kommunisere våre holdninger i forhold til dette overfor kolleger, kunder, samarbeidspartnere og samfunnet for øvrig, og tilkjennegi våre forventninger om at de skal innta samme holdning mot korrupsjon og urettferdig praksis.

Forretningsintegritet

Vi aksepterer ikke virksomheter som ikke baserer seg på ærlighet og integritet - noe sted i verden. For å sikre vår integritet følger vi prinsippene i "Principles of Business Integrity" fra 2007.

Mangfold og inkludering

Mangfold og inkludering

For oss handler mangfold og inkludering om å ta vårt moralske ansvar som arbeidsgiver. Gjennom partnerskap, program og aktiviteter som for eksempel kurs i mangfold og medarbeidernettverk, skaper vi en kultur som fremmer ulikheter og verdsetter ulike talenter.