Å være en leder i vår bransje betyr kontinuerlig å øke vår konkurranseevne – både når det gjelder tjenestene vi tilbyr og vår organisasjon – og å akselerere vår transformasjon. Vårt mål er å generere solid, lønnsom og ansvarlig vekst på lang sikt.

Hvordan vi tilfører verdi

Vår suksess som tjenesteleverandør, arbeidsgiver og samfunnsaktør avhenger av vår evne til å bygge gode relasjoner til våre interessenter. Slik skaper vi en bærekraftig verdiskapingsmodell:

Download the accessible document

Megatrendene som påvirker vår strategi

Å være forberedt på fremtiden betyr å integrere verdens store transformasjoner. Vi tilpasser stadig strategien vår ved å definere og analysere de store megatrender og se hvilken demografisk, sosial, miljømessig, økonomisk og teknologisk påvirkning de har.

Demografiske endringer

Mange land står overfor en raskt aldrende befolkning, på grunn av langsom befolkningsvekst og økt forventet levealder. I mellomtiden er det forventet at utviklingsland oppnår 18,5 % gjennomsnittlig befolkningsvekst mellom 2015 og 2030.

Offentlige underskudd

Fram til 2030 vil vi se effekten av korona-pandemien på offentlig politikk og skattepolitikk. Andelen offentlig gjeld bør føre til at regjeringer vurderer mer effektive måter å tilby offentlige tjenester og å sette ut visse tjenester.

Urbanisering

Rask urbanisering bidrar til økningen i BNP per innbygger, men fremveksten av megabyer (>10 millioner innbyggere) skaper enorme økonomiske og sosiale utfordringer. Urbaniseringsprosjekter forventes å bli påvirket på kort sikt, men vil fortsette å utvide seg på lang sikt.

Miljø

8,6 milliarder mennesker innen 2030 - den demografiske boomen legger press på naturressurser, øker global oppvarming og forstyrrer tradisjonelle forbrukermodeller. Korona-pandemien har økt bevisstheten rundt disse problemene.

Høyere forbruk

Utdanning og teknologi forvandler forbrukeratferd og -vaner. Forbruket fortsetter å øke og en stadig større del av budsjettet går til helse og velvære, fritid og kultur.

Informerte forbrukere

Forbrukere og kunder har nå ubegrenset tilgang til informasjon og forventer personlig tilpassede tjenester og opplevelser.

Globalisert økonomi

Kapital, informasjon og talent henger tett sammen, og gir bedrifter nye vekstmuligheter. Men forbrukere favoriserer også i økende grad lokale produkter og tjenester som forenkler.

Digital utvikling

Utviklingen av teknologi påvirker forholdet mellom bedrifter og forbrukere og nye forventninger oppstår. Etter hvert som verdien av data øker, og gir ny innsikt og bruksområder, kan bedrifter i økende grad personalisere tilbudet sitt.

Utviklingsmarkeder

Utviklingsmarkeder skaper rikdom for millioner av mennesker. Deres andel i verdensøkonomien øker på grunn av rask befolkningsvekst – syv ganger raskere enn i utviklede land.

Eierskap vs bruk

Hvorfor kjøpe hvis du kan abonnere eller leie? Samarbeidsplattformer revolusjonerer forretningsmodeller og kjøpsatferd. Den lavere kapitalintensiteten til disse forretningsmodellene kan akselerere veksten.

Fremtidens arbeid

Teknologi som kunstig intelligens, roboter og IoT bidrar til store endringer, også på arbeidsplasser. For å lykkes må bedrifter tilpasse seg dette for å beholde og tiltrekke seg talenter.

Strategier som påvirker hvordan vi jobber

Vår strategi er også avhengig av analysen av dynamikken i konkurransemiljøet vi opererer innenfor. Av denne grunn tar spesifikke strategier for seg måten vi jobber på.

Bærekraftsstrategi

I dag, mer enn noen gang, er vårt ansvar å handle i nært samarbeid med alle våre interessenter for en global positiv innvirkning. Sodexos sentrale samfunnsansvar og deres konsekvenser identifiseres og prioriteres gjennom en vesentlighetsvurdering. Dette gjør oss i stand til å håndtere risiko og gripe de tilhørende mulighetene.

Risikostyringsstrategi

Sodexo står overfor et visst antall interne og eksterne risikoer og usikkerhetsmomenter i sin virksomhet. For å adressere dem og ivareta verdiene, er det opprettet en organisasjon og retningslinjer som tar sikte på å identifisere, evaluere, forebygge og håndtere disse risikoene for å begrense deres negative virkning.

Kontakt oss Åpne deling og andre handlinger